De Jeugd- en Gezinsbeschermers

Over De Jeugd-& Gezinsbeschermers

Op het snijvlak van de vrijwillige en gedwongen begeleiding heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers toegevoegde waarde. Door stevig in te zetten op interventies en hulpverlening in het vrijwillig kader én de eigen kracht van een gezin te benutten proberen we de stap naar de kinderrechter zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen we met een aanbod van zorg in een eerder stadium voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde jeugdzorg. Als ouders desondanks niet datgene willen of kunnen doen wat nodig is om hun kinderen veilig te laten opgroeien, wordt in het uiterste geval de kinderrechter verzocht om begeleiding verplicht te stellen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers gaat uit van het motto: interventies licht waar het kan, stevig waar het moet.

Samen sterk voor de veiligheid van het kind

Elke jeugdige heeft recht heeft op goede ontwikkelingskansen. In de eerste plaats zijn ouders en opvoeders verantwoordelijk voor het scheppen van de best mogelijke omstandigheden. Waar zij die verantwoordelijkheid niet kunnen of willen nemen en de jeugdige ernstig bedreigd wordt in zijn ontwikkeling, regelen wij deskundig en snel de nodige jeugdzorg.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers regelt dat in hun ontwikkeling bedreigde kinderen de juiste zorg en de noodzakelijke bescherming krijgen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor het beschermen van in hun ontwikkeling bedreigde jeugdigen. Dat gebeurt zo mogelijk in een vrijwillig en zo nodig in een gedwongen kader. Als jeugdigen, hun ouders of derden naar ons doorverwezen worden, beoordelen wij hun vraag deskundig en snel. Vervolgens regelen wij dat er op de kortst mogelijke termijn adequate en effectieve hulp of bescherming geboden wordt. Inclusief de nodige afstemming.