Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland richt zich op het beschermen van jeugdigen die opgroeien in situaties waarin sprake is van een ernstige bedreiging van hun ontwikkeling terwijl hulpverlening zonder aandringen of interventies van buitenaf niet voldoende tot stand komt of tot onvoldoende resultaat leidt.

Wij werken daarbij vanuit de opvatting dat het beschermen van jeugdigen meer omvat dan alleen uitvoering geven aan maatregelen van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Bescherming van jeugdigen betekent een continuum van activiteiten dat begint bij situaties waarin aandringen nodig is, dat kan overgaan in niet-vrijblijvende zorg door de toepassing van wettelijke maatregelen en kan eindigen bij het al dan niet tijdelijk buiten gezag stellen van de ouders.

Doel bij de inzet van al deze varianten is zo veel mogelijk integraal te werken aan herstel van de zelfredzaamheid.

Bij de uitvoering van jeugdbescherming onderschrijft Jeugdbescherming Gelderland van harte het uitgangspunt dat zoveel mogelijk de eigen kracht van het gezin en haar omgeving versterkt wordt. Wij bieden hulpverlening die oplossingsgericht is en flexibel en die op maat wordt ingericht op basis van de behoefte van het gezin.

Wij werken vanuit de vijf rechten van het kind:

  1. Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige leefomgeving;
  2. Ieder kind heeft het recht op te groeien bij zijn ouder(s);
  3. Ieder kind heeft er recht op dat de affectieve band met zijn ouder(s) wordt erkend en kan worden onderhouden;
  4. Ieder kind heeft er recht op dat zijn ontwikkeling vanuit de samenleving wordt ondersteund en waar nodig beschermd;
  5. Ieder kind heeft recht op de zorg die het beste bij hem past.

Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland heeft een uniek aanbod aan opleidingen en verzorgt desgewenst gastlessen en lezingen voor diverse doelgroepen.

Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze opleidingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers. Dat geeft aan dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Wij werken met deskundige en goed opgeleide trainers, die zelf in de praktijk werkzaam zijn. Met ons aanbod leveren wij maatwerk: inhoud en vorm worden toegespitst op uw specifieke behoeftes en wensen. Daarnaast dragen onze trainingen bij aan zowel de methodische certificering van Jeugdzorgwerkers als aan de registratie in het beroepsregister Jeugdzorgwerker.
 

Je vindt de leveringsvoorwaarden van het Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland hier.


Bezoek de website van Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland