Terug naar het overzicht

Risicotaxatie in de Jeugdzorg (inclusief gespreksvoering)

  • Duur 1 dag
  • Kosten €300,00
  • Registerpunten 8,5 (SKJ198475)

Jeugdzorgwerkers werken dagelijks met kwetsbare kinderen. De taxatie van de veiligheid is een belangrijk onderdeel in de zorg voor kwetsbare kinderen. Van belang is dat er een methodische werkwijze is op basis waarvan risicotaxaties van jeugdige gedaan worden. Dit om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen en de kwaliteit van de geboden hulpverlening te verbeteren.

In deze training komen verschillende risicotaxatie instrumenten aan bod. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende instrumenten en het model van de 3 kolommen uit het oplossingsgericht werken. Daarnaast is er aandacht voor de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming waarbij de richtlijn uithuisplaatsing uitgelicht wordt.  Met de instrumenten, 3 kolommen OGW en de werkkaarten van de richtlijn uithuisplaatsing wordt gewerkt binnen casuïstiek.

In de tweede helft van deze training wordt er geoefend, met inzet van een trainingsacteur, in het voeren van gesprekken met ouders binnen de risicotaxatie.

Doelstellingen/verwachte resultaten

Doel van de training is deelnemers kennis aan te reiken en vaardigheden te laten ontwikkelen ten aanzien van risicotaxatie veiligheid jeugdigen (instrumentgebruik, signaleren, beoordelen, bewustwording van eigen houding/waarden en normen, gebruik van landelijke richtlijnen en gespreksvoering).
De training leidt er toe dat deelnemers zich beter toegerust voelen ten aanzien van het inschatten van (on)veiligheid jeugdigen. Daarnaast draagt de training naar verwachting bij aan samenwerking tussen verschillende disciplines.

Doelgroep

Medewerkers in de jeugdzorg en aanverwante sectoren.

Docenten

Deze training wordt gegeven door Matthé Hak (werkzaam bij Spoedeisende Zorg). Matthé is een trainer met veel ervaring in risicotaxatie van veiligheid in de jeugdzorg. Daarnaast wordt een trainer ingezet die een achtergrond heeft als gedragswetenschapper.
Het is bespreekbaar om de gedragswetenschapper te vervangen door een eigen inhoudelijk deskundige.

Werkwijze

In deze training komen verschillende risicotaxatie instrumenten aan bod. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende instrumenten en het model van de 3 kolommen uit het oplossingsgericht werken. Daarnaast is er aandacht voor de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming waarbij de richtlijn uithuisplaatsing uitgelicht wordt.  Met de instrumenten, 3 kolommen OGW en de werkkaarten van de richtlijn uithuisplaatsing wordt gewerkt binnen casuïstiek. 

In de tweede helft van deze training wordt er geoefend, met inzet van een trainingsacteur, in het voeren van gesprekken met ouders binnen de risicotaxatie.

Leerdoelen

Na afloop van dagdeel 1 weten deelnemers:

-  wat kindermishandeling inhoudt;

-  hoe ze de risicotaxatie instrumenten kunnen gebruiken;

-  hoe ze een plan maken voor het vervolg na een risicotaxatie.

-  hoe ze een weloverwogen beoordeling kunnen maken over de veiligheid van een jeugdige

Na afloop van dagdeel 1 kennen deelnemers:

-  de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen;

-  de inhoud van de risicotaxatielijst vanuit de richtlijn jeugdhulp en de LIRIK.

Na afloop van dagdeel 1 kunnen deelnemers:

-  beoordeling en weging omzetten in een plan waarnaar ze kunnen handelen;

-  risicotaxatie instrumenten gebruiken;

-  de uitslag van het risicotaxatie instrument beoordelen en wegen.

Na het volgen van dagdeel 2:

-  hebben deelnemers geoefend in gespreksvoering wanneer er sprake is van (vermoedens van)   onveiligheid voor jeugdigen;

-  zijn deelnemers zich daarbij bewust geworden van eigen (eventueel belemmerende) houding/waarden en normen.

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.