Terug naar het overzicht

Centrale intervisiegroep (voor startende jeugdzorgwerkers JBGld)

  • Duur Doorlopende training (1x per 3 a 4 weken: tijdsduur 2 uur). De startende jeugdzorgwerker volgt 5 bijeenkomsten in het 1e halfjaar na indiensttreding
  • Registerpunten n.v.t.

Deze centrale intervisiegroep is bedoeld voor nieuwe medewerkers binnen Jeugdbescherming Gelderland.

De complexiteit van zowel het werk áls het werkveld vragen van een werker dat hij competenties ontwikkelt op vele verschillende gebieden (zie competentieprofiel jeugdzorgwerker). 

Deze begeleiding kan als onderdeel gezien worden binnen het gehele inwerkprogramma van JBGld, naast het volgen van training/scholing en coaching on the job op de eigen werkvloer. 

Let op:

Je mag 5 keer deelnemen en om te weten wanneer je er bent is aanmelding voor iedere bijeenkomst die wilt gaan volgen noodzakelijk. We stemmen hier ook het aantal begeleiders op af. 

De bijeenkomsten voor deze intervisiegroep zijn bedoeld voor nieuwe medewerkers binnen Jeugdbescherming Gelderland.

De complexiteit van zowel het werk áls het werkveld vragen van een werker dat hij competenties ontwikkelt op vele verschillende gebieden (zie competentieprofiel jeugdzorgwerker). 

Deze intervisiegroep is één onderdeel binnen het gehele inwerkprogramma van JBGld, naast het volgen van training/scholing en coaching on the job op de eigen werkvloer. 

De training/scholing werkt aan competenties op inhoud, deskundigheid en expertise. 

De coaching on the job werkt grofweg aan competenties op attitude en vaardigheden.

De intervisiegroep is bedoeld om tot leren en reflectie te komen met medevakgenoten die startend zijn binnen de GI en wil een brug slaan tussen leren op deskundigheid en attitude.

Aan de hand van een intervisiemodel wordt er geleerd en gereflecteerd op attitude en vaardigheden van de startende professional, al dan niet aan de hand van een bepaald thema binnen het werkveld, waar de inbrenger een leervraag op formuleert.

Overkoepelende inhoudelijke thema’s als uithuisplaatsing, kindermishandeling, complexe scheiding etc. bieden een speelveld om met vakgenoten een beginnend professionele attitude en identiteit te ontwikkelen op onderlagen als moreel besef, identiteitsontwikkeling als werker, omgaan met eigen referentiekader, normen en waarden etc. 

Kracht van deze bijeenkomsten is dat de startende professional zich veilig kan voelen bij mede startende professionals waar veel (h)erkenning gedeeld kan worden, daar waar dit op de eigen werkvloer niet altijd kan.

De deelnemers beschrijven hun inbreng en/of ontwikkeling in een reflectieverslag.

Leerdoelen:

• de deelnemer heeft een beginnend besef ontwikkeld van eigen competenties op het gebied van verschillende houdingsaspecten (zie competentieprofiel)
• de deelnemer heeft een beginnend besef ontwikkeld over de invloed van eigen normen/waarden en referentiekader t.o.v. verschillende aspecten waarmee hij in zijn werk geconfronteerd wordt (bijv uithuisplaatsing, kindermishandeling, ‘goed genoeg’ ouderschap, etc)
• de deelnemer heeft een beginnend besef ontwikkeld over eigen krachten en valkuilen binnen zijn professie en heeft weet van de plekken waar hij deze op zijn eigen werkvloer kan bespreken en verder kan ontwikkelen
• de deelnemer heeft ervaringen gedeeld met mede startende vakgenoten
• de deelnemer heeft een beginnende visie ontwikkeld op zijn eigen professionele identiteit


Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl