Terug naar het overzicht

Beschermjassen

 • Duur 3 dagen
 • Kosten €945,00
 • Registerpunten 22.00

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk.

Beschermjassen betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.”   Citaat: Kitlyn Tjin A Djie.

Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als in ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Deze bagage bestaat ervaringen, inzichten en normen en waarden die we van oudsher hebben meegekregen en meegenomen. Door je bewust te zijn van je eigen bagage en de bagage van de ander kun je met elkaar in gesprek blijven, en elkaar begrijpen. Deze training beidt jou de mogelijkheid om samen met de andere deelnemers  jouw familiegeschiedenis te delen en te onderzoeken.

Het model ‘beschermjassen’ bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bevat de thema’s:

 • Diversiteit & in- en uitsluitsingsmechanismen
 • Faseovergangen
 • Familiesystemen

Het praktische deel omvat de thema’s:

 • Interculturele communicatie
 • Instrumenten
 • ‘Beschermjassen’

Deze training kan ook incompay worden ingekocht.

Diversiteit in kleur en cultuur zorgt voor een uitdaging in zowel de (jeugd-)zorg als in het onderwijs. De doelstelling van deze opleiding is dat je kunt wisselen tussen jouw perspectief en dat van de ‘vreemde ander’. Je kunt ingrediënten van Beschermjassen integreren bij het oplossingsgericht werken, want ook in deze methodiek vormt de eigen kracht van systemen het beginpunt.

Beschermjassen is een effectieve methodiek in het werken met de multiculturele doelgroep. De term ‘beschermjassen’ is afgeleid van het Franse woord “enveloppement”, een begrip uit de Franse transculturele systeemtherapie. Het gaat er daarbij om, dat mensen tijdens een moeilijke periode op weg geholpen worden door hen 'in te bedden' in datgene dat hen vertrouwd is. In de praktijk van de hulpverlening betekent dit het kunnen spreken over gewoontes en gebruiken van vroeger, over familie, over gezagsdragers, rituelen en besluitvormingsprocedures in de familie. In Nederland is deze werkwijze verder ontwikkeld en geïntroduceerd door Kitlyn Tjin A Djie onder de naam ‘Beschermjassen’.

Doelgroep

Jeugdzorgwerkers

Docenten

Lisa White

Fadila Sout

Zuleyha Sahin

Werkwijze

Vertrekpunt van de training is de ervaring van veel jeugdzorgwerkers dat het moeilijk is de multiculturele doelgroep te bereiken. 
De training Beschermjassen begint bij je eigen levensverhaal. Hierin vind je de kennis, wijsheid, krachtbronnen, strategieën en kwetsbaarheden die je bij je draagt en die je kunt inzetten op je werk.

Tijdens de training is enerzijds aandacht voor de barrières die je kan ervaren in de communicatie met deze doelgroepen. Anderzijda blijkt uit onderzoeken dat de doelgroepen te weinig bekend zijn met (vrijwillige) hulpverlening en dat het effect van de geboden hulp bij deze doelgroepen niet altijd optimaal is.

De ervaring leert, dat het het meest effectief is dit spanningsveld op te pakken door bij jezelf te beginnen: hoe zit het tussen 'mij' en 'de ander'? Wat zijn eigenlijk míjn referentiekaders, waarden en normen die meespelen in een contact?
De training is gericht op het vergroten van de interculturele sensitiviteit. Opvallend vaak leidt dit vertrekpunt tot onverwachte inzichten. In combinatie met de vaardigheden die tijdens de training worden aangeboden kan het geleerde direct ingezet worden in de contacten met multiculturele doelgroepen.

Leerdoelen

De jeugdzorgwerker:

 • is zich bewust van zijn eigen culturele bagage en de invloed hiervan op zijn (werk) relatie met de “vreemde ander”;
 • is zich bewust van de impact van de migratiegeschiedenis op gezinshierarchie en verschillende beslissingsvormen in collectieve systemen;
 • leert de hulpvraag te zien in relatie tot de familiegeschiedenis en cultuur;
 • leert gebruik te maken van gezagsdragers en ontregelaars in familiesystemen;
 • leert te werken met cultuursensitieve instrumenten zoals het genogram, het cultureel gezinsinterview en het stellen van contextuele vragen.

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl