Terug naar het overzicht

Training begeleiding schoolverzuim binnen vrijwillig kader

 • Duur 2 dagdelen (1 dag)
 • Kosten €300,00
 • Registerpunten 10,75

De training 'Schoolverzuim binnen een vrijwillig kader' biedt de jeugdzorgwerker handreikingen hoe om te gaan met de problematiek van jongeren die van school verzuimen, binnen het vrijwillige kader van de jeugdzorg.
Van oudsher zien we de problematiek schoolverzuim vooral terug binnen  de jeugdreclassering van een gecertificeerde instelling. De jongere heeft bij langdurig schoolverzuim een maatregel Toezicht en begeleiding  opgelegd gekregen door de kinderrechter, waardoor de jongere binnen het gedwongen kader van de maatregel gemotiveerd en begeleid wordt om te komen tot een gedragsverandering die leidt tot het doorbreken van het verzuim en tot een succesvol vervolg van de schoolcarrière.

Zeker 30% van alle jeugdreclasseringzaken betreft schoolverzuimzaken, waarin jongeren puur op grond van het overtreden van de Leerplichtwet begeleiding door de Jeugdreclassering krijgen opgelegd. De methodische handreiking schoolverzuim sluit aan bij de algemene erkenning van de ernst van schoolverzuim, van de specifieke problematiek en van het belang van een effectieve aanpak. Ook binnen jeugdbescherming/Jeugdhulpverlening (drang en dwang) hebben jeugdzorgwerkers te maken met gezinnen waarbinnen sprake is van schoolverzuim. 

De begeleiding van schoolverzuim is een opdracht die voortvloeit uit het recht op onderwijs dat iedere jongere heeft en dat beschermd wordt door de leerplichtwet. Jongeren hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op participatie in de maatschappij. Verzuim, al dan niet geoorloofd, moet in het kader van de ontwikkeling van de jongere worden teruggedrongen. Belangrijk effect van tijdig begeleiden bij en aanpak van schoolverzuim is dat in een vroegtijdig stadium problemen in de ontwikkeling van jongeren kunnen worden opgespoord. Dit vergroot de kans op succes van interventies. De aanpak van schoolverzuim draagt bij aan het met succes kunnen volgen van onderwijs, het gezond opgroeien en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling.

De aanpak van schoolverzuim wordt gekenmerkt door:

 • laveren tussen uitzoeken wat er precies aan de hand is en tegelijkertijd de jongere zo snel mogelijk perspectief bieden op deelname aan onderwijs;
 • een goede werkrelatie ontwikkelen en onderhouden met de jongere en met de ouders;
 • beschermende verbindingen leggen tussen school, jongere en ouders;
 • zich positioneren in de schoolverzuimketen: de regie nemen en samenwerken;
 • aansluiten bij bestaande initiatieven gericht op schoolverzuimers en voortijdig schoolverlaters;
 • motiveren van de jongere en eventueel de ouders voor hulpverlening en behandeling;
 • borgen dat de jongere onderwijs volgt en blijft volgen.

Docenten

Susan Nijenhuis, Arjen Brugman of Monique Veldhuis

Werkwijze

Tijdens de training wordt eerst stilgestaan bij het begrip schoolverzuim, de type schoolverzuimers, risico's voor jongeren en beschermende factoren. Deelnemers leren op basis van een analyse van de oorzaken van schoolverzuim een passende oplossing te zoeken. Daarnaast is er aandacht voor de rol van de jeugdbeschermer, zijn taak in diverse overleggen en is er aandacht voor het versterken van het netwerk van de jongere. Er wordt geoefend in gespreksvoering met de jongere en zijn netwerk. Tot slot: er is ruimte voor uitwisseling en bespreken van eigen casuïstiek.

Leerdoelen

 • je leert hoe in gesprek te blijven met alle betrokkenen in deze complexe zaken;
 • je leert te onderhandelen met als doel een plan op te stellen dat door alle betrokkenen gedragen en uitgevoerd wordt;
 • je leert een systeemgerichte benadering toe te passen;
 • je werkt aan het ontwikkelen van analytische en diagnostische vaardigheden;
 • je leert op basis van argumentatie besluiten te nemen en deze uit te dragen;
 • je leert over de noodzaak van en de wijze waarop je samenwerkt met cliënt en betrokken hulpverleners;
 • je leert over het opbouwen en onderhouden van en werkrelatie met de cliënt.

Ter voorbereiding voor deze training lees je de handreiking Forza. Als je je aangemeld hebt voor de training kun je 3 weken voor aanvang deze handreiking downloaden via onze website.

Aan het eind van de training maak je een reflectieopdracht die je eventueel thuis kan afronden. Deze opdracht moet worden ingeleverd en als voldoende worden beoordeeld. Deze opdracht is een voorwaarde voor certificering. 


Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl