Terug naar het overzicht

Eer of geen eer

 • Duur 2 dagdelen (1 dag)
 • Kosten €300,00
 • Registerpunten op aanvraag

Huiselijk geweld komt voor vanuit veel verschillende motieven. Eén daarvan hangt samen met de 'eer' van een familie of groep. Deze training helpt bij de inschatting of dit motief aan de orde is én geeft handreikingen over de handelswijze, áls dit het geval is. We bieden theoretische kennis en zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn bij het signaleren en bespreken van zorgen. We zijn daarbij specifiek gericht op complexe zaken waarbij eer mogelijk een rol speelt.

Vertrekpunt van ons trainingsaanbod is dat veel professionals aangeven het moeilijk te vinden de multiculturele doelgroep te bereiken. Ook horen wij dat jeugdzorgwerkers barrières ervaren in de communicatie met deze doelgroep. Uit onderzoeken blijkt tegelijkertijd dat de multiculturele doelgroep te weinig bekend is met (vrijwillige) hulpverlening en dat het effect van geboden hulp niet altijd optimaal is.

Zo zien we van beide kanten de uitdaging. Onze ervaring leert dat het het meest effectief is deze op te pakken door bij onszelf te beginnen: hoe zit het tussen 'mij' en 'de ander'? Wat zijn eigenlijk míjn referentiekaders, waarden en normen die meespelen in een contact? We gaven reeds vele trainingen in het vergroten van de interculturele sensitiviteit van medewerkers. Opvallend vaak horen wij dat zo'n vertrekpunt leidt tot onverwachte inzichten. In combinatie met de aangereikte vaardigheden kan het geleerde direct ingezet worden in de contacten met multiculturele doelgroepen.

Doelgroep

Medewerkers in de jeugdzorg en/of aanverwante sectoren.

Docent

Züleyha Sahin

Werkwijze

Theoretische overdracht:

 • definitie eer en eergerelateerd geweld;
 • eerschending en eerherstel;
 • invloeden van migratie op het gezinsfunctioneren, gezinswaarden en normen;
 • herkennen van risicofactoren voor eergerlateerd geweld;
 • casuïstiek;
 • signalering (mogelijk) slachtoffer.

Instrumenten oefenen:

 • risicotaxatie;
 • inschatten veiligheid;
 • genogram;
 • cultureel interview;
 • handelen bij eergerelateerd geweld;

Tijdens de training wordt gebruiktgemaakt van oefeningen en worden er werkinstrumenten ingezet. Om de training zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de werkcontext van de deelnemers zullen ervaringen uit de praktijk meegenomen worden in de besprekingen.

Verwachte resultaten/Leerdoelen:
De jeugdzorgwerker:

 • heeft inzicht in de betekenissen van eer, eerschending en eerherstel;
 • leert signalen van mogelijke eer en eergerelateerd geweld te herkennen en leert hoe en met wie je deze bespreekbaar kunt maken;
 • heeft kennis over gespreksvoering met cliënt en familie over “eer”;
 • leert via casuistiekbespreking tijdens de training een handelingsplan op te stellen;
 • heeft kennis over eerschending, eerherstel en de handelswijzes bij eergerelateerd geweld;
 • is zich bewust van dilemma's en de vraag hoe hiermee om te gaan.

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl