Terug naar het overzicht

Jeugdreclassering voor gedragsdeskundigen

 • Duur 3 dagen
 • Kosten €875,00
 • Registerpunten 19

Deze training is specifiek gericht op gedragsdeskundigen werkzaam binnen de jeugdreclassering. Deze 3-daagse training gaat over:

 • Het werkproces van de Jeugdreclassering en methode jeugdreclassering.
 • Besluitvormingsprocessen en kernbeslissingen binnen de jeugdreclassering.
 • Het landelijk Instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ) en hoe deze te gebruiken als risicotaxatie-instrument (kans op recidive).
 • Wetenschappelijke literatuur over ontstaan van crimineel gedrag bij kinderen/jongeren, hoe hierin te intervenieren en welke interventies (evidence based) effect sorteren bij de begeleiding en behandeling van de doelgroep ter voorkoming van recidive of afglijden in eigen ontwikkeling of maatschappelijke participatie.
 • De eigen rol als gedragsdeskundige in de aansturing en coacing van medewerkers/jeugdreclasseerders. Kan zelf veroorzakende, verklarende en instandhoudende factoren bij crimineel gedrag van jongeren herkennen en kan hier een passend advies over interventiee en behandeling op geven (dienend als pre-advies naar de Rechtbank). Kan jeugdreclasseerders begeleiden en aansturen in de begeleiding van jongeren, weet de eigen plek en rol binnen de strafrechtketen en weet bij voorkomende gevallen in overleg te treden met de strafrechtketen in het belang van de jongere.

Voorwaarde om te kunnen deelnemen is het vooraf volgen van de e-module Werken met LIJ.
Wanneer je geen toegang hebt tot het digitale leeraanbod kan je deze e-module bestellen via het Expertisecentrum JbGld. Deze kost € 32,50. Het is ook mogelijk het gehele jeugdzorgpakket te bestellen, dit kost € 75,00. In het Jeugdzorgpakket zitten diverse e-modules, webinars en essentials die relevant zijn voor medewerkers in de jeugdzorg. Je kan gedurende een jaar gebruik maken van een e-module/jeugdzorgpakket.

Doelgroep:

Gedragsdeskundigen werkzaam in de jeugdzorg (jeugdreclassering)

Docenten:

Monique Veldhuis en Susan Nijenhuis

Werkwijze:

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal, wordt een juridische toelichting gegeven, wordt er stilgestaan bij wetenschappelijke inzichten en wordt er geoefend aan de hand van een fictieve casus (het wegen en inventariseren van criminogene en beschermende factoren).

Er is sprake van (wetenschappelijke) literatuurstudie voorafgaand en gedurende de training.

Er wordt gewerkt met het instrument LIJ als rapportage en risico-inventarisatieinstrument. Deelnemers vullen een screeningsformat in op basis van what works principes.

De methodiek in vogelvlucht 4 fasen en 3 routes wordt doorgenomen net als de What Works beginselen, er is daarbij aandacht voor de narratieve insteek.

Verder:

- Kennismaking Methodiek Adolescentenstrafrecht
- Kennismaking Methodiek Schoolverzuim (oefening regelgeving schoolverzuim)
- Modaliteiten Jeugdreclassering
- Strafadvies (wat is een strafadvies, Rol Jeugdreclassering en hoe op te bouwen, Rol van GD hierin)
- NIFP rapportages (hoe te verhouden tot NIFP rapportage en hieruit voortkomend advies, hoe om te       gaan met tegenstrijdige adviezen en met wie kan een GD-er overleg zoeken in de strafketen)
- Rapportages JR (welke rapportages zijn er, hoe en waarop te letten en te coachen als GD-er)
- PDCA cyclus (hoe kan de GD-er de jeugdreclasseerder, maar ook organisatie aansturen op doelmatig   en planmatig handelen)
- Werkproces: welke werkprocessen kent de Jeugdreclassering.

Er wrodt afgesloten met een praktijktoets.
 

Verwachte resultaten/Leerdoelen

Na afloop van de training:

 • zijn deelnemers in staat hun toegevoegdewaarde (op basis van al aanwezige kennis en expertise) ook in te zetten binnen de JR.
 • beschikken ze over basiskennis met betrekking tot het werkproces JR;
 • hebben ze zicht gekregen op de (andere) focus van de JR;
 • weten ze welke besluitvormingsprocessen en kernbeslissingen er zijn;
 • zijn ze in staat wel vanuit het gezinssysteem te blijven denken;
 • weten ze hoe professionals te coachen (dit betekent dat gedragswetenschappers vanuit de  overstijgende blik ‘de luis in de pels’ durven en kunnen zijn).

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl