Ons trainingsaanbod

Bekijk het hele aanbod

Aan de slag met een ondertoezichtstelling (OTS)

De training Aan de slag met een OTS is onderdeel van het nieuwe inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers van de William Schrikkergroep, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en Jeugdbescherming Gelderland. De training geeft startende jeugdzorgwerkers praktische handvatten waarmee zij de begeleiding van een gezin dat onder toezicht staat kunnen starten.

E-modules of webinars

Via deze website geven we jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren toegang geven tot een groot opleidingsaanbod. Naast het reguliere opleidingsaanbod bieden we jeugdzorgwerkers via www.jeugdzorgleertonline.nl ook toegang tot e-modules of webinars. Wanneer u hier gebruik van wenst te maken dan kunt u hiervoor een inlogcode aanvragen via info@jeugdzorgleert.nl

Aanpak Schoolverzuim (Forza)

De training Aanpak Schoolverzuim (FORZA) is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde methodische handreiking FORZA/Schoolverzuim en biedt jeugdbeschermers handvatten voor een specifieke aanpak van schoolverzuim. 

Aanpak Schoolverzuim Jeugdreclassering

In deze training maak je kennis met de aanpak van schoolverzuim en kun je de methodische uitgangspunten toepassen in zaken waarin sprake is van overtreding van de leerplichtwet.

Alles wat je wilt weten over het werk van de jeugdzorgwerker en de doelgroep van de WSG en DJGB

Hoe ziet een dag eruit van een jeugdbeschermer, een jeugdreclasseerder of een pleegzorgwerker? Wat is nu precies de taak van de jeugdzorgwerker en hoe ervaren zij dit? En met welke gezinnen werken zij? Je krijgt beter zicht op de relatie tussen het werk dat jij doet binnen de bedrijfsondersteuning en de jeugdhulp in de praktijk.

Basistraining Veilig werken bij WSG

Deze training gaat niet alleen in op soorten en vormen van agressie, maar focust vooral op je eigen reactie in een agressieve situatie. Agressie en geweld hebben vaak een zodanige impact op mensen dat ze van schrik, paniek of boosheid vaak niet de juiste dingen doen of zeggen.

Begeleiden Leerprocessen

De training Begeleiden Leerprocessen is een training van één dag en is bedoeld voor begeleiders zoals bijvoorbeeld mentoren en stagebegeleiders. De focus ligt op het bijbrengen van de noodzakelijke praktische kennis betreffende didactiek en het aanleren van didactische vaardigheden. Daarnaast heeft de training een belangrijke rol in het bewustmaken van de rol die de begeleider inneemt. 

Beroepsethiek

Met de beroepsregistratie, de beroepscode en het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers komt de professionele autonomie van de jeugdhulpverlener in een nieuw daglicht te staan.
In deze training onderzoeken we de betekenis van deze professionele autonomie, de kansen die het biedt en de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt.
 

Beschermjassen

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk.

Beschermjassen betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.”   Citaat: Kitlyn Tjin A Djie.

Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als in ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Deze bagage bestaat ervaringen, inzichten en normen en waarden die we van oudsher hebben meegekregen en meegenomen. Door je bewust te zijn van je eigen bagage en de bagage van de ander kun je met elkaar in gesprek blijven, en elkaar begrijpen. Deze training beidt jou de mogelijkheid om samen met de andere deelnemers  jouw familiegeschiedenis te delen en te onderzoeken.

Het model ‘beschermjassen’ bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bevat de thema’s:

  • Diversiteit & in- en uitsluitsingsmechanismen
  • Faseovergangen
  • Familiesystemen

Het praktische deel omvat de thema’s:

  • Interculturele communicatie
  • Instrumenten
  • ‘Beschermjassen’

Deze training kan ook incompay worden ingekocht.

Bijeenkomst voor mentoren WSJB&JR

Expertisecentrum William Schrikker organiseert een bijeenkomst voor mentoren

Centrale intervisiegroep (voor startende jeugdzorgwerkers JBGld)

Deze centrale intervisiegroep is bedoeld voor nieuwe medewerkers binnen Jeugdbescherming Gelderland.

De complexiteit van zowel het werk áls het werkveld vragen van een werker dat hij competenties ontwikkelt op vele verschillende gebieden (zie competentieprofiel jeugdzorgwerker). 

Deze begeleiding kan als onderdeel gezien worden binnen het gehele inwerkprogramma van JBGld, naast het volgen van training/scholing en coaching on the job op de eigen werkvloer. 

Let op:

Je mag 5 keer deelnemen en om te weten wanneer je er bent is aanmelding voor iedere bijeenkomst die wilt gaan volgen noodzakelijk. We stemmen hier ook het aantal begeleiders op af. 

Jeugdzorg Actueel

Bekijk alle nieuwsberichten