1 2 3 4

Ons trainingsaanbod

Bekijk het hele aanbod

'Klaar-voor-de-start'

De bijeenkomst Klaar voor de start is onderdeel van het nieuwe inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers van de William Schrikkergroep, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en Jeugdbescherming Gelderland. Deze drie organisaties werken samen onder de noemer: Jeugdzorg Leert.

Op deze dag maak je een begin met je persoonlijke leerplan. De bijeenkomst is verplicht voor alle nieuwe jeugdzorgwerkers.

E-modules of webinars

Via deze website geven we jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren toegang geven tot een groot opleidingsaanbod. Naast het reguliere opleidingsaanbod bieden we jeugdzorgwerkers via www.jeugdzorgleertonline.nl ook toegang tot e-modules of webinars. Wanneer u hier gebruik van wenst te maken dan kunt u hiervoor een inlogcode aanvragen via info@jeugdzorgleert.nl

Aan de slag met een ondertoezichtstelling (OTS)

De training Aan de slag met een OTS is onderdeel van het nieuwe inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers van de William Schrikkergroep, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en Jeugdbescherming Gelderland. De training geeft startende jeugdzorgwerkers praktische handvatten waarmee zij de begeleiding van een gezin dat onder toezicht staat kunnen starten.

Aanpak Schoolverzuim (FORZA)

De training Aanpak Schoolverzuim (FORZA) is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde methodische handreiking FORZA/Schoolverzuim en biedt jeugdbeschermers handvatten voor een specifieke aanpak van schoolverzuim. 

Alles wat je wilt weten over het werk van de jeugdzorgwerker en de doelgroep van de WS en de DJGB

Hoe ziet een dag eruit van een jeugdbeschermer, een jeugdreclasseerder of een pleegzorgwerker? Wat is nu precies de taak van de jeugdzorgwerker en hoe ervaren zij dit?

En met welke gezinnen werken zij? De William Schrikker heeft een heel specifieke doelgroep: ouders of kinderen met een (licht verstandelijke) beperking. De Jeugd- en gezinsbeschermers werken vaak ook juist met hoog opgeleide ouders, die verwikkeld zijn in een complexe scheiding waar kinderen de dupe van zijn. 

Hoe bepaalt de doelgroep je manier van werken? En wat betekent nu precies 'Er zijn als het moet' en 'Beschermen en Versterken'?  

Een afwisselende dag! Waarin je alles te weten komt over het werk van de jeugdzorgwerker en de doelgroep van beide organisaties. De training wordt gegeven door 3 jeugdzorgwerkers uit de praktijk (een jeugdreclaseerder, een jeugdbeschermer en een pleegzorgwerker).

Basistraining Veilig werken bij WSG

Je leert je eigen fysieke en emotionele reactie op een stresssituatie onder controle te krijgen. Vervolgens krijg je tips en aanbevelingen aangereikt die je dan in de praktijk leert toepassen.

Begeleiden Leerprocessen

De training Begeleiden Leerprocessen is een training van één dag en is bedoeld voor begeleiders zoals bijvoorbeeld mentoren en stagebegeleiders. De focus ligt op het bijbrengen van de noodzakelijke praktische kennis betreffende didactiek en het aanleren van didactische vaardigheden. Daarnaast heeft de training een belangrijke rol in het bewustmaken van de rol die de begeleider inneemt. Je zult je gaan verdiepen in verschillende stijlen van leiderschap en vervolgens focussen op jouw coachende houding en vaardigheden. Gedurende de gehele dag wordt zoveel mogelijk aangesloten bij jouw persoonlijke leervragen. Dit kan, wanneer je hierin zelf een open en lerende houding aanneemt.

Beroepscode & Introductie Tuchtrecht (Beroepsethiek: Module 1)

Sleutelbegrip in het Professioneel statuut is ‘professionele autonomie’. Professionele autonomie betekent dat jij als professional de standaarden van het eigen beroep leidend laat zijn voor je handelen. De beroepscode en de richtlijnen van het beroep zijn het kader waarbinnen de professional zelf bepaalt, zo nodig in overleg met collega’s, wat verantwoord handelen is. Jij bent daarmee ook persoonlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar op de kwaliteit van je beroepsuitoefening. De consequentie van de beroepscodes en richtlijnen is dat jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers hun beroepsmatig handelen ook moeten kunnen verantwoorden. Je kunt daar via het tuchtrecht op worden aangesproken.

Jeugdzorgwerkers zijn voor herregistratie verplicht 2 dagdelen scholing te volgen op het gebied van beroepsethiek. In module 1 ga je aan de slag met de beroepscode, beroepsethiek en leer je hoe het tuchtrecht werkt.

Let op: ter voorbereiding op deze training moet je de e-module Beroepscode en Tuchtrecht gevolgd hebben (en het certificaat hebben behaald). Beschik je nog niet over de e-module, dan kun je deze aanschaffen (€ 30) door een mail te sturen naar expertisecentrum@jbgld.nl (minimaal 3 weken voor aanvang van de training). 
(Voor medewerkers Jeugdbescherming Gelderland, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en de William Schrikker Groep is deze module beschikbaar via Jeugdzorg Leert online (als onderdeel van het jeugdzorgpakket)).

Beroepsethiek

Met de beroepsregistratie, de beroepscode en het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers komt de professionele autonomie van de jeugdhulpverlener in een nieuw daglicht te staan.
In deze training onderzoeken we de betekenis van deze professionele autonomie, de kansen die het biedt en de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt.
 

Beschermen zonder woorden inzetten bij een complexe zaak

Interne workshop voor nieuwe collega's betreft inzet 'Beschermen zonder woorden' bij een complexe zaak.

Beschermjassen

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk.

Beschermjassen betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.”   Citaat: Kitlyn Tjin A Djie.

Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als in ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Deze bagage bestaat ervaringen, inzichten en normen en waarden die we van oudsher hebben meegekregen en meegenomen. Door je bewust te zijn van je eigen bagage en de bagage van de ander kun je met elkaar in gesprek blijven, en elkaar begrijpen. Deze training beidt jou de mogelijkheid om samen met de andere deelnemers  jouw familiegeschiedenis te delen en te onderzoeken.

Het model ‘beschermjassen’ bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bevat de thema’s:

  • Diversiteit & in- en uitsluitsingsmechanismen
  • Faseovergangen
  • Familiesystemen

Het praktische deel omvat de thema’s:

  • Interculturele communicatie
  • Instrumenten
  • ‘Beschermjassen’

Deze training kan ook incompay worden ingekocht.

Jeugdzorg Actueel

Bekijk alle nieuwsberichten